Obliczanie stateczności skarp – jak i po co?

skarpa

Obliczanie stateczności skarp jest jednym z podstawowych zagadnień z działu geotechniki. To proces bardzo przydatny szczególnie przed zakupem działki lub rozpoczęciem budowy, która znajduje w rejonie istniejącej skarpy. Na czym dokładnie polega?

Po co wykonuje się analizę stateczności skarpy?

Analiza stateczności skarpy jest zabiegiem, który wykonuje się dla obiektów usytuowanych bezpośrednio na niej lub blisko jej krawędzi bądź podnóża. Dzięki tej procedurze można obliczyć, czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk osuwiskowych i jeśli tak, to w jakim stopniu. Do tego typu analizy konieczne jest posiadanie danych dotyczących sposobu i głębokości posadowienia, a także obciążeń przenoszonych przez obiekt na podłoże gruntowe.

Jakie istnieją metody?

Istnieje kilka metod pozwalających na określenie stateczności skarpy. Pierwszym typem są metody stanów granicznych, do których zalicza się metody: Sokołowskiego, Verdeyena oraz Saarschmidta i Konečnego. Takie badania prowadzi się gdy nie jest znana geometria obsuwu, a trzeba ją określić, czyli odnaleźć miejsce, w którym zostanie przekroczony stan graniczny naprężenia. Co istotne, można je stosować do ośrodków z gruntów o jednorodnych lub uśrednionych parametrach. Drugim typem są metody równowagi granicznej, gdzie zakłada się, że odporność gruntu na ścinanie materiału na powierzchniach poślizgu podlega nieliniowym oraz liniowym zależnościom między naprężeniem normalnym na powierzchni a wytrzymałością na ścinanie. W tym przypadku należy założyć kształt bryły obsuwu i sprawdzić jej warunki równowagi. Do badań tego typu zalicza się metody: bryłowe, pasków, Felleniusa, Bishopa, Nonvelliera, Morgensterna-Price’a, Janbu, Lorimera, Kezdiego oraz Sarma.

Dlaczego warto skorzystać z takiej analizy?

To badanie jest kluczowe dla każdego obiektu znajdującego się na skarpie albo w jej pobliżu. Pozwala ono ocenić ryzyko obsunięcia zarówno przed budową, jak i po jej zakończeniu. Dobrze jest mieć na uwadze, że istnieją różne przyczyny powstawania osuwisk, a odpowiednio zrobiona analiza pozwoli na rozpatrzenie problematyki pod każdym kątem. Zebrane dane pozwolą ocenić, czy w danym miejscu opłaca się przeprowadzić inwestycję, czy może lepiej ją zmodernizować, dostosowując się do warunków lub w ogóle z niej zrezygnować z uwagi na duże ryzyko osuwiska.

Warto pamiętać, że zaniechanie tego procederu może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej, która będzie zagrażała zdrowiu i życiu ludzi oraz pociągnie za sobą koszty dużo większe niż wykonanie samej analizy stateczności skarpy.

Related Posts