Kontrola nośności płytą statyczną VSS

Cel i zakres badań płyta statyczną VSS

Kontrolne badania nośności płyta statyczną VSS mają na celu skontrolowanie cech odkształceniowych i wytrzymałościowych warstwy podłoża gruntowego w odniesieniu do założeń projektowych. Badania te najczęściej wykonuje się na podłożach ulepszonych (kruszywo 0/31,5; 0/63; itp.) najczęściej stosowanych w takcie robót ziemnych związanych z budową inwestycji infrastrukturalnych.

Badania płytą statyczną VSS umożliwiają określenie pierwotnej modułu odkształcenia EV1 i wtórnego modułu odkształcenia EV2 oraz wskaźnika odkształcenia I0. Badanie to polega na pomiarze pionowych odkształceń badanej warstwy podłoża gruntowego pod wpływem nacisku statycznego dźwigni hydraulicznej przekazywanego na podłoże gruntowe za pośrednictwem stalowej płyty o średnicy 30 cm.

Badania płytą statyczną VSS są szczególnie przydatne do kontrolnych badań nośności oraz zagęszczenia powierzchni podatnych oraz podłoża drogowego.