Opinia geotechniczna

Podstawa prawna i cel opracowania

Podstawą prawną do określenia warunków gruntowo-wodnych, a co za tym idzie wykonania opinii geotechnicznej jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w prawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Rozporządzenie to obliguje do sporządzenia opinii geotechnicznej dla obiektów budowlanych każdej kategorii geotechnicznej, również domów jednorodzinnych.

Celem opracowania opinii geotechnicznej jest określenie wstępnych warunków gruntowo-wodnych znajdujących się w miejscu planowanej inwestycji, zaplanowanie niezbędnych badań geotechnicznych oraz określenie kategorii geotechnicznej planowanego obiektu.

Opinię geotechniczną sporządza się we wczesnej fazie projektowania obiektów inżynierskich. Pozwala ona na optymalny sposób zaprojektowania zakresu niezbędnych badań terenowych oraz laboratoryjnych podłoża gruntowego, co w konsekwencji pozwoli na zminimalizowanie kosztów związanych z posadowniem obiektów inżynierskich. W przypadku obiektów inżynierskich, które zaliczane są do drugiej oraz trzeciej kategorii geotechnicznej poza sporządzeniem opinii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego, a także dokumentację geologiczno-inżynierską (w zależności od złożoności obiektów).

Wykonujemy opinie geotechniczne w mieście Poznań i Piła.

Kategorie geotechniczne

Pierwsza kategoria geotechniczna

Obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Druga kategoria geotechniczna

Obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,
c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące.

Trzecia kategoria geotechniczna

Swoim zakresem obejmuje:
a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw wprzepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
d) budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
g) obiekty infrastruktury krytycznej,
h) obiekty zabytkowe i monumentalne.