Kontrola zagęszczenia gruntu

Cel kontrolo zagęszczenia gruntu

Kontrolne badania zagęszczenia gruntu mają na celu określenie czy wbudowany grunt został przygotowany zgodnie z założeniami projektowymi. Najczęściej kontroli zagęszczenia gruntu podlegają warstwy podłoża drogowego, podsypek pod posadzki, fundamenty, nasypy drogowe oraz kolejowe, itp. Kontrolę zagęszczenia gruntu zaleca się również przeprowadzić po wykonaniu pali żwirowych czy kolumn wymiany dynamicznej.

Korzyści w kontrolnych badań zagęszczenia gruntu

Dzięki kontrolnym badaniom zagęszczenia gruntu weryfikowane jest, czy założenia projektowe zostały osiągnięte przy wbudowywaniu gruntu (nasypu budowlanego). Badania te dają możliwość ewentualnego dogęszczenia gruntu lub przedsięwzięcia innych rozwiązań zastępczych np. stabilizacja gruntu.

Sposób wykonywania kontrolnych badań zagęszczenia gruntu

Kontrolne badania zagęszczenia gruntu wykonywane są w zależności od potrzeb z wykorzystaniem technologii:

Lekka płyta dynamiczna

Lekką płytę dynamiczną wykorzystuje się do kontroli zagęszczenia gruntu o miąższości do 0,5 metra. Głębiej położone warstwy można skontrolować wykonując tzw. szufry badawcze, czyli małe wykopy badawcze. Urządzenie to pozwala określić zagęszczenie wbudowanych warstw gruntu pod posadzki, fundamenty, drogi, itp.

Sonda dynamiczna DPL

Sonda dynamiczna DPL to urządzenie służące do określania stopnia zagęszczenia piaszczystych gruntów rodzimych lub wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych. Dzięki temu urządzeniu istnieje możliwość badania podłoża gruntowego do głębokości 6-10 metrów. Szczególnie przydatne jest w trakcie badań zagęszczenia gruntu wbudowanego w korpusach nasypów drogowych oraz innych robotach ziemnych.

Metoda Proctora – cylinder wciskany

Cylinder wciskany wykorzystywany jest do badania wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych (piaszczystych). Urządzenie to pozwala na określenie zagęszczenia warstw gruntu w podobny sposób jak lekka płyta dynamiczna, tzn. w wykopach badawczych. Dzięki temu badaniu poza określeniem gęstości objętościowej gruntu oznaczanie są również takie parametry jak masa i wilgotność.