Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Podstawa prawna i cel opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Zapisy prawa budowlanego oraz prawa geologicznego nie są do końca spójne, co stwarza problemy w interpretacji przepisów i postanowień między dokumentacją geologiczno-inżynierską, a dokumentacją badań podłoża gruntowego. Tak właściwie dokumentacja geologiczno-inżynierska, jak i dokumentacja badań podłoża gruntowego zawierają podobne elementy. Jednak w przypadku wykonywania dokumentacji badań podłoża gruntowego i wykryciu skomplikowanych warunków gruntowych stwierdzonych podczas wykonywania badań gruntu (trzecia kategoria geotechniczna i druga w złożonych warunkach gruntowych) opracowuje się oddzielnie dokumentację geologiczno-inżynierską zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. oraz Eurokodem 7.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska, poza elementami związanymi z dokumentacją badań podłoża gruntowego, powinna zawierać prognozę wpływu projektowanych obiektów na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych, jeśli występują. Dokumentacja geologiczno-inżynierska w odróżnieniu od dokumentacji badań podłoża gruntowego podlega urzędowemu zatwierdzeniu.

Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonuje się w oparciu o wcześniej wykonany i przedstawiony do zatwierdzenia „Projekt robót geologicznych„, który jest dokumentem zawierającym takie informacje jak: dane dotyczące projektowanej budowli, jej wielkość, rodzaj, sposób oraz głębokość posadowienia oraz zakres prac terenowych oraz laboratoryjnym pracowanych na podstawie danych projektowych i archiwalnych.

Projekt robót geologicznych składa się do zatwierdzenia w urzędzie odpowiednim dla danego obszaru oraz wielkości inwestycji. Występują przypadki, że urzędnicy wymagają zmian w projekcie, takich jak liczba i głębokość otworów geologicznych zaprojektowanych przez konstruktora i geologa.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez urząd zazwyczaj trwa do 30 dni. Zdarzają się przypadki szczególne (np. złożony projekt występujący w skomplikowanych warunkach gruntowych), że czas oczekiwania na zatwierdzenie projektu robót geologicznych może wydłużyć się do 60 dni.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, zatwierdzającej projekt robót geologicznych, należy złożyć informację o zamiarze przystąpienia do robót terenowych. Roboty terenowe można rozpocząć po 14 dniach od daty złożenia informacji.

Po przeprowadzeniu wszystkich założonych badań terenowych oraz badań laboratoryjnych gruntu opracowuje się dokumentację geologiczno-inżynierską i składa się ją do zatwierdzenia. Zazwyczaj czas oczekiwania na zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej to około trzy tygodnie, a po kolejnych dwóch tygodniach decyzja jest prawomocna. W praktyce łączny czas od momenty złożenia projektu robót geologicznych do dnia otrzymania zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej to trzy miesiące. W przypadku skomplikowanych obiektów okres ten może wydłużyć się nawet do sześciu miesięcy.

Zawartość dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Część tekstowa

Dokumentacja geologiczno-inżynierska składa się z części tekstowej oraz części graficznej. W części tekstowej zawarte są takie informacje jak: położenie terenu badań, jego morfologia i ogólna charakterystyka, budowa geologiczna regionu z wyszczególnieniem warunków gruntowych i wodnych na przedmiotowej działce. Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera również szczegółowe wnioski i zalecenia dotyczące sposobów fundamentowania, odwadniania oraz wartości parametrów geotechnicznych dla wszystkich warstw gruntu występujących w podłożu.

Część graficzna
 • mapa lokalizacyjna terenu,
 • mapa dokumentacyjna,
 • mapa warunków geologiczno-inżynierskich,
 • mapa warunków hydrogeologicznych,
 • mapa miąższości gruntów słabonośnych i in.,
 • przekroje geologiczno-inżynierskie,
 • karty sondowań,
 • tabele z parametrami geotechnicznymi,
 • zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody.
 • wiercenia geologiczne,
 • sondowania statyczne CPT, CPTU,
 • sondowania dynamiczne SLVT, DPL, DPM, DPSH,
 • pomiary głębokości poziomu wód gruntowych,
 • pobór prób do badań laboratoryjnych,

Badania terenowe oraz laboratoryjne gruntu dla potrzeb dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonuje się na podstawie badań terenowych oraz laboratoryjnych wykonywanych w celu określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów oraz ich zmienności. Badania gruntu określają również poziom wód gruntowych oraz stateczność wykopów i nasypów. W zależności od budowy geologicznej i rodzaju inwestycji, dla wykonania odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przeprowadza się poniższe prace: