Odbiór gruntu w wykopie

Cel odbioru gruntu w wykopie

Odbiory podłoża gruntowego przez osobę z uprawnieniami geologicznymi jest wymagane przed rozpoczęciem układania warstwy chudego betonu. Odbiór podłoża gruntowego polega na zbadania rodzaju oraz stanu gruntu i stwierdzenie zgodności budowy geologicznej z dokumentacją. Badania gruntu w wykopie wykonuje się na podstawie obserwacji makroskopowych, płytkich sondowań lub wierceń z wykorzystanie specjalistycznego sprzętu geotechnicznego.

Odbiór podłoża gruntowego znajdującego się w wykopie potwierdzany jest każdorazowo wpisem do dziennika budowy.

Oględziny dna wykopu mają na celu również wykrycie miejsc, w których należy wykonać wymianę gruntu lub zastosować inne środki zaradcze np. stabilizacja. Dzięki tym badaniom zyskuje się pewność, że podłoże gruntowe zostało właściwie przygotowane i w późniejszych etapach prac nie pojawią się dodatkowe problemy.

Odbiór gruntu w wykopie należy zamówić najpóźniej jeden dzień przed układaniem warstwy chudego betonu. Odbiory wykonywane są wyłącznie na odsłoniętym dnie wykopu, a jego odkrywanie powinno być dostosowane do warunków atmosferycznych. Zalecane jest aby odbiory wykopów wykonywane były tuż przed przystępowaniem do betonowania.