Obsługa geotechniczna budowy

Cel i zakres geotechnicznej obsługi budowy

Obsługa geotechniczna inwestycji budowlanych jest nieodzownym elementem prac związanych z robotami ziemnymi oraz fundamentowaniem, który zapewnia prawidłowe wykonanie wszystkich prac z ww. zakresu robót.

W ramach obsługi geotechnicznej budowy wykonuje się:
 • badania modułu odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS,
 • badania dynamicznego modułu odkształcenia, wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika zagęszczenia lekką płytą dynamiczną,
 • badania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych rodzinnych oraz wskaźnika zagęszczenia nasypów budowlanych lekką sondą dynamiczną DPL (SD-10),
 • badania stopnia plastyczności gruntów spoistych rodzinnych penetrometrem tłoczkowym oraz ścinarką obrotową,
 • badania laboratoryjne gruntów i wód gruntowych, itp.
 • badania podłoża gruntowego pod posadzkami, nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
 • kontrolne badania zagęszczenia gruntów,
 • kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo-wodnych na etapie projektowym z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzonych robót ziemnych oraz fundamentowania,
 • sporządzanie protokołów geotechnicznych z wykonywanych prac terenowych,
 • konsultacje oraz zalecenia z zakresu geotechniki oraz geologii.
W zakresie geotechnicznej obsługi inwestycji budowlanych prowadzi się takie prace jak:
 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • badania podłoża gruntowego pod posadzkami, nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
 • kontrolne badania zagęszczenia gruntów,
 • określanie nośności gruntów rodzimych oraz gruntów nasypowych (nasyp budowlany),
 • kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo-wodnych na etapie projektowym z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzonych robót ziemnych oraz fundamentowania,
 • sporządzanie protokołów geotechnicznych z wykonywanych prac terenowych,
 • konsultacje oraz zalecenia z zakresu geotechniki oraz geologii.