Laboratoryjne badania gruntów

Cel i zakres laboratoryjnych badań gruntów

Laboratoryjne badania gruntów są nieodzownym elementem geotechnicznych badań terenowych badań geologicznych. Próby pobrane w trakcie wierceń przekazywane są do laboratorium gruntowego w celu określenia właściwości fizycznych i cech wytrzymałościowo-odkształceniowych. Każde badanie laboratoryjne rozpoczyna się od badań makroskopowych dzięki którym określane są: rodzaj, barwa oraz stan gruntu. Następnie w zależności od potrzeb wykonuje się oznaczenia parametrów fizycznych przy pomocy badań takiego typu jak:

  • sitowa i areometryczna analiza granulometryczna,
  • badania wilgotności,
  • oznaczenie granic konsystencji,
  • oznaczenie gęstości objętościowej gruntu,
  • oznaczenie odkształcalności i ściśliwości gruntu,
  • oznaczanie wytrzymałości na ścianie,
  • oznaczanie stopnia zagęszczenia,
  • oznaczanie zawartości substancji organicznych, itp.