Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Podstawa prawna i cel opracowania

Podstawą prawną do wykonywania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Rozporządzenie to określa rodzaj dokumentacji jaki należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu (kategorii geotechnicznej) oraz warunków gruntowo-wodnych.

Celem dokumentacji badań podłoża gruntowego jest określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych oraz odkształcalności podłoża gruntowego. Dokumentacja ta określa również poziom wód gruntowych oraz stateczność nasypów i wykopów.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w większości przypadków w Polsce jest wystarczającym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę. Jedynie w przypadku obiektów zaliczanych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz obiektów zaliczanych do drugiej kategorii geotechnicznej znajdujących się w złożonych warunkach gruntowo-wodnych należy wykonać dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską.

Rodzaje warunków gruntowo-wodnych

Proste warunki gruntowo-wodne

Występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Złożone warunki gruntowo-wodne

Występują w przypadku gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niebudowlane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Skomplikowane warunku gruntowo-wodne

Występują w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.