Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych

zanieczyszczenia w glebie

Trwałe zanieczyszczenia organiczne są bardzo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Raz uwolnione do środowiska pozostają w nim przez wiele lat i mogą wprowadzić spustoszenie. Czym tak naprawdę są trwałe zanieczyszczenia organiczne oraz jak je oznaczać? O tym poniżej.

Czym są trwałe zanieczyszczenia organiczne?

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) są chemicznymi substancjami o charakterystycznych cechach chemicznych i fizycznych. Kiedy zostają uwolnione do środowiska naturalnego, nie zmieniają swojego stanu przez bardzo długi okres, lecz rozprzestrzeniają się, zanieczyszczając je. Oprócz tego substancje te nie rozpuszczają się w  wodzie, lecz w tłuszczach. Warto wiedzieć, że toksycznie wpływają na organizmy żywe.

Klasyfikacja trwałych zanieczyszczeń organicznych – podział na grupy

Powstające trwałe zanieczyszczenia organiczne podzielono na trzy grupy ze względu na częstość ich występowania. Grupa A zawiera odpady, które w nielicznych wypadkach przejawiają zawartość TZO, która wykracza poza przyjętą wartość graniczną. Z kolei w grupie B znajdują się substancje nagminnie przekraczające tę granicę. Do grupy C zaklasyfikowano natomiast odpady o niepewnym ryzyku ze względu na zmienność poziomu zanieczyszczenia albo nierównego rozmieszczenia TZO w masie wszystkich odpadów.

Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

Odpady organiczne oznacza się na różne sposoby ze względu na ich zawartość. Wyróżnia się PCDD/PCDF, czyli odpady w popiołach lotnych, pyłach metalicznych czy pozostałościach po mokrym oczyszczaniu spalin ze spalarni odpadów. Odpady PCB to oleje hydrauliczne i te o właściwościach dielektrycznych czy zanieczyszczone odpady budowlane. Wyróżnia się również odpady z pestycydów czy wielocykliczne węglowodory aromatyczne (WWA). Wszystkie te substancje muszą być stale monitorowane i unieszkodliwiane poprzez odpowiednią obróbkę.

Jak widać istnieją różne rodzaje zanieczyszczeń organicznych. Każde państwo ma obowiązek monitorować ich ilość w środowisku i odpowiednio nimi gospodarować. Oprócz tego należy spisywać wszelkie substancje TZO oraz opracowywać własne plany działań ich identyfikacji.