Laboratorium budowlane

Laboratorium budowlane GEOOPTIMA świadczy pełną obsługę z zakresu badań technologii betonu, kruszyw oraz mieszanek mineralno-asfaltowych. Świadczymy usługi zarówno dla inwestorów, podwykonawców jak i nadzorów budowlanych.

W codziennej pracy posiłkujemy się sprawdzonymi metodami działania oraz profesjonalnym sprzętem pomiarowym, dzięki czemu badania wykonywane są z największą precyzją. Badania zaczynamy począwszy od pobrania próbek z placu budowy, poprzez ich pielęgnację, do uzyskania wyników i opracowanie wyników.

W ramach badań betonów, zgodnie z wymogami prawnymi oraz normowymi wykonujemy:
 • Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych wg PN-EN 12390-2,
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3,
 • Badanie wytrzymałości na zginanie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6,
 • Badanie przepuszczalności wody przez beton wg PN-88/B-06250,
 • Badanie mrozoodporności wg PN-88/B-06250,
 • Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250,
 • Badanie zawartości powietrza w betonie wg PN-EN 12350-7.
Badanie kruszyw, które są u nas wykonywane w laboratorium to m.in.:
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho wg PN-EN 933-1,
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/26,
 • Oznaczenie mrozoodporności kruszywa dla frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1,
 • Oznaczenie gęstości objętościowej kruszywa wg PN-EN 1097-6,
 • Oznaczenie gęstości objętościowej i nasiąkliwości kruszywa wg PN-EN 1097-6,
 • Oznaczenie gęstości nasypowej wg PN-EN 1097-3,
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny wg PN-88/B-06714.
W ramach badań kruszyw wykonywane są również wcześniej wspominane już (Obsługa geotechniczna budowy):
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora,
 • Badanie nośności oraz wskaźnika odkształcenia dla podbudów tłuczniowych PN-S-02205,
 • Badanie modułu odkształcenia płytą dynamiczną (badanie zagęszczenia oraz nośności).