Złożone warunki gruntowe, czyli jakie?

złożone warunki

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Prawie Budowlanym przed przystąpieniem do realizacji prac należy przeprowadzić badania geologiczne oraz określić, jakie są geotechniczne warunki posadowienia. Są one bardzo ważne z tego względu, iż pozwalają następnie określić wysokość wszelkich wydatków jakich będzie trzeba się spodziewać podczas realizacji danego projektu. W ten sposób uniknąć można nieprzyjemności związanych z tak zwanymi przykrymi niespodziankami pojawiającymi się w trakcie trwania budowy.

Jakie mogą być warunki gruntowe?

Kategoria warunków gruntowych jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. O rodzaju danego gruntu decyduje przede wszystkim stopień jego skomplikowania i według tej klasyfikacji wyróżniamy warunki proste, złożone oraz skomplikowane. Prowadzenie takiej systematyki jest niezwykle ważne, ponieważ w zależności od tego do jakiej grupy należy dany obszar, możemy położyć na nim odmienny rodzaj fundamentu. Ponadto opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego nierzadko stanowi warunek niezbędny do uzyskania zgody na rozpoczęcie prac budowlanych.

Charakterystyka złożonych warunków gruntowych

Na mocy wyżej wspomnianego rozporządzenia złożone warunki gruntowe występują na “niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie (warstwach), obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych”.

Nie ma jednoznacznej definicji określającej, czym są grunty słabonośne, w ogólnym ujęciu przyjmuje się jednak, że są to grunty, które z uwagi na swoje właściwości nie zaspokajają potrzeb wynikających z warunków nośności, stateczności lub przydatności do użytkowania w odniesieniu do konkretnego obiektu. Grunty organiczne stanowią niejako pozostałość po dawnych zbiornikach wodnych, strumieniach i rzekach. Powstanie nasypów niekontrolowanych jest z kolei związane z działalnością człowieka – tworzą się one na skutek nanoszenia oraz powtórnego deponowania materiału skalnego. Podłoża tego typu posiadają szczególne wymagania i w związku z tym konstrukcje, które zostaną na nich postawione są zaklasyfikowane do drugiej kategorii geotechnicznej. Obiekty te nie są objęte zagrożeniem przy stosunkowo prostym obciążeniu, mogą to być na przykład przyczółki i filary mostowe lub konstrukcje kotwiące.

Świadomość tego, jakie warunki gruntowe występują na danym podłożu jest bardzo ważna. Pozwala bowiem położyć fundament spełniający związane z nimi wymagania oraz gwarantujący bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Related Posts