Korzyści wynikające z instalacji piezometrów

piezometr

Nabycie działki pod zabudowę to nie zawsze uporanie się z jedną z ważniejszych kwestii przy budowie domu. Zrobienie tego pod wpływem chwili czy okazji może wygenerować dodatkowe koszty, a to dlatego, że grunty bywają różne – wiedzą o tym szczególnie ci inwestorzy, którzy przekonali się, że nie na każdym z nich można postawić budynek. Warto więc monitorować zwłaszcza te tereny, na których istnieje ryzyko wystąpienia podtopień – w jaki sposób? Zakładając piezometry.

Czym są piezometry?

To urządzenia monitorujące zarówno poziom, jak i jakość oraz zanieczyszczenie wód gruntowych. Są małośrednicowymi (do 110 mm) otworami drążonymi w ziemi. Wyniki uzyskane dzięki nim mogą posłużyć właściwemu wyznaczeniu kierunków spływu gruntowej wody. Nazywa się je inaczej otworami hydrogeologicznymi obserwacyjnymi, a pomiarów dokonuje się dwojako: przeliczając występujące w danym miejscu ciśnienie na jego wysokość uznaną za składową wysokości hydraulicznej lub bezpośrednio, ustalając wysokość hydrauliczną.

Po co monitorować wody gruntowe?

Jak już wspomniano ich zbudowanie jest zalecane zwłaszcza w miejscach zagrożonych podtopieniami, ale to nie jedyne możliwe zastosowanie piezometrów. Wszelkie obiekty, których specyfika funkcjonowania mogłaby zanieczyścić wody gruntowe powinny wyposażyć swój teren w takie właśnie punkty obserwacyjne. Dzięki temu przedsiębiorstwa te będą mogły dokonywać analiz laboratoryjnych sprawdzających jakość wód na ich terenie i w razie jakichkolwiek nieprawidłowości szybko zareagować, ograniczając tym samym straty ponoszone w razie niewykrycia i dalszego postępowania zanieczyszczeń. Ponadto takie rozwiązanie pozwala dostosować projekt budowy do warunków gruntowych.

Jak przebiega montowanie piezometrów?

Przed wykonaniem otworu należy podać zleceniodawcę, którym może być przyszły użytkownik i właściciel powstającej inwestycji, wykonawcę robót oraz zaznaczyć czemu ma służyć powstający piezometr – prowadzeniu obserwacji poziomu wód gruntowych czy na przykład pobieraniu prób do analiz hydrogeochemicznych. Grunt musi być wykupiony, a w przypadku dzierżawy należy przed rozpoczęciem budowy spisać jej umowę z właścicielem gruntu, który musi wyrazić zgodę na piezometry mające powstać na jego działce, ich zabudowanie, a także pompowanie czy odprowadzanie wody. Po uregulowaniu wszelkich formalności, firma wykonawcza dokona odwiertów na dowolną głębokość w określonej liczbie i odległości od zabudowań. Regularny monitoring poziomu wód gruntowych w powstałych piezometrach jest istotą i jednocześnie ostatnim elementem wykonywanych prac.

Nowoczesne rozwiązania pozwalają zapobiec wielu problemom, których redukcja do czasu wdrożenia określonych technologii nie była możliwa. Do takich innowacji można z pewnością zaliczyć piezometry, dzięki którym ocena ryzyka podtopień, określenie zanieczyszczenia wód gruntowych, dostosowanie projektu budowy do warunków geohydrologicznych czy też wdrożenie rozwiązań zapobiegających potencjalnym lub już istniejącym problemom będzie dużo łatwiejsze. Piezometr będzie spełniać swoje funkcje przy właściwym montażu i fachowej analizie, dlatego wybierając wykonawcę warto zaufać firmie z doświadczeniem, która niejednokrotnie realizowała tego rodzaju projekty.