Jakie sposoby na sprawdzenie zanieczyszczenia gleby polecają geotechnicy?

Gleba z zanieczyszczeniami

Przed rozpoczęciu budowy domu lub obiektu handlowego należy zbadać i opisać charakterystykę podłoża danej działki. W tym celu wykonuje się szereg badań umożliwiających określenie fizycznych cech gruntu. Jakie sposoby na sprawdzenie zanieczyszczenia gleby polecają geotechnicy?

Problemy z zanieczyszczoną glebą

Zanieczyszczone podłoże może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, głównie ze względu na bezpośredni kontakt z wodami gruntowymi. Spośród najbardziej szkodliwych źródeł chemicznego zanieczyszczenia gleb należy wskazać przede wszystkim przemysł i energetykę. W wyniku ich działania do podłoża dostają się liczne odpady, osady, pyły oraz ścieki zawierające związki siarki i azotu, a ponadto różnego rodzaju metale ciężkie, między innymi cynk, ołów, kadm, czy rtęć. Nie bez znaczenia pozostają także zanieczyszczenia gleby pochodzące z gospodarstw rolnych, w których stosuje się pestycydy i nawozy mineralne oraz produkuje się dużą ilość ścieków. Negatywny wpływ na skład gleby mają również odpady z gospodarstw komunalnych, w tym głównie docierające do podłoża pozostałości detergentów.

Jak sprawdzić zanieczyszczenie gleby?

Specjaliści z dziedziny geotechniki wyróżniają kilka zakresów działań umożliwiających dokładne określenie poziomu zanieczyszczenia gleby. Szczegółowe badania pobranych próbek obejmują szeroką analizę fragmentów gruntu pod względem ich właściwości  chemicznych. Ocena zanieczyszczeń podłoża rozpoczyna się od ustalenia, czy wcześniej na terenie danej działki znajdowały się przedsiębiorstwa stwarzające bezpośrednie ryzyko dla środowiska (sięga się wówczas do zapisów w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi). Następnie przygotowuje się listę potencjalnych, szkodliwych substancji, które mogą znajdować się w glebie. W kolejnych, kluczowych etapach geotechnicy wykonują kompleksowe badania podłoża, pozwalające rozpoznać jego skład chemiczny, a co równie istotne opisać charakterystyczne cechy konkretnej grupy zanieczyszczeń (na przykład zawartości metali ciężkich, czy substancji ropopochodnych, w przypadku potwierdzenia ich wykrycia.)

Zanieczyszczona gleba a planowanie inwestycji

W świetle przepisów prawnych nabywca działki lub deweloper nie mają obowiązku zlecenia badań gruntu. Jednak przed rozpoczęciem inwestycji trzeba mieć świadomość tego, że zaniechanie sprawdzenia jakości podłoża może wywołać poważne komplikacje w przyszłości. Gdy dany teren okaże się w dużym stopniu skażony, jego oczyszczenie spoczywa na właścicielu. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnych firm geotechnicznych jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej parceli i sprawdzenie właściwości gleby.

Problemy z zanieczyszczonym podłożem są spowodowane przede wszystkim nieprawidłową eksploatacją terenu przez ośrodki przemysłowe, a także gospodarstwa rolne. Aby mieć pewność, że interesująca nas działka nie posiada śladów skażenia, warto zlecić badania geotechniczne. Dzięki nim uzyskamy wyczerpujące informacje o profilu gleby oraz jej właściwościach fizyczno-chemicznych.