Gruntoznawstwo inżynierskie – co to takiego?

gruntoznawstwo

Geologia inżynierska powstała jako nauka interdyscyplinarna. Zajmuje się zastosowaniem treści teoretycznych w konkretnych badaniach specjalistycznych. Ocenia środowisko, przewiduje i opisuje zachodzące w nim zmiany. Ma to fundamentalne znaczenie dla zaprojektowania, późniejszego wykonania i eksploatacji danego budynku. Prowadzone prace są także brane pod uwagę w czasie planowania przestrzennego. Dziedzina skupia w sobie między innymi takie gałęzie jak mechanika skał i gruntów, budownictwo, górnictwo i geologię.

Gruntoznawstwo

Gruntoznawstwo jest ważnym obok mechaniki gruntów i inżynierii środowiska, obszarem wiedzy geotechnicznej. Dzięki badaniom w tym zakresie można stwierdzić gęstość, teksturę oraz skład mineralny danego podłoża. Ze względu na sposób ich wykonywania można podzielić je na te prowadzone w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzane w terenie. Do pierwszych z nich należą wszystkie pobory próbek i odczynów, poddawane reakcjom chemicznym, następnie dogłębnie analizowane, opisywane i na koniec zebrane po odpowiedniej klasyfikacji, w odpowiednich wynikach. Drugi typ jest znacznie obszerniejszy, obejmuje wszelkie działania kartograficzne, polegające na sporządzeniu map i profili, ukazujących morfologię terenu, zjawiska geologiczne i hydrogeologiczne oraz ich zasięg. Ponadto składają się na nie działania typowo fizyczne w kontakcie z materiałem badawczym, jak prowadzenie wykopów, drążenie szybików, otworów, a także posiłkowanie się odkrywkami fundamentowymi. Do prac terenowych należy także: używanie specjalnych sond, próbne obciążanie gruntów czy badania geofizyczne. Innym często stosowanym podziałem jest rozróżnienie działań na fizyczne i chemiczne. W skład tych pierwszych wchodzą: oznaczenie składu granulometrycznego gruntu, poprzez analizę areometryczną, granulometryczną i sitowia, a także oznaczenie zawartości pyłów. Ogólnopojęta charakterystyka stanu gruntu jak gęstość, kapilarność, wilgotność i mrozoodporność. Dodatkowo można posłużyć się specjalną wiertnicą w celu pobrania potrzebnych próbek. Działania chemiczne natomiast obejmują: przygotowanie i przebadanie próbek pod kątem występowania węgla organicznego oraz nieorganicznego, kwasowości i zasolenia, metali innych pierwiastków. Elementami znacznie ułatwiającymi pracę specjalistów mogą być także wykonane odpowiednio wcześniej zdjęcia lotnicze lub satelitarne.

Wyniki badań

Na podstawie wszystkich powyższych działań, inżynierowie otrzymują konkretne informacje co do gruntu na jakim ma być prowadzona budowa. Na podstawie wiedzy o gęstości gleby, jej plastyczności i wilgotności eksperci są w stanie przewidzieć problemy jakie mogą wystąpić w trakcie prowadzonych działań. Znając takie możliwości wiele wcześniej, już w fazie projektowania czyni się odpowiednie kroki, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się ich w kolejnych etapach budowy. Dla przykładu, kiedy w planach domu jest piwnica lub podziemny garaż, lepiej sprawdzić wilgotność i wysokość wód gruntowych, aby uniknąć zalania czy osuwania się gruntu przy ich wykonywaniu, a następnie użytkowaniu. Posiadając wiedzę o mokrym środowisku, na etapie planowania można zdecydować o zastosowaniu takiej konstrukcji, która umożliwi wykonanie projektu i dodatkowo zabezpieczy pomieszczenie na kolejne lata.

Badania gruntoznawcze przynoszą wiele niezbędnych dla wykonawców informacji. W myśl zasady, lepiej zapobiegać niż leczyć, warto wykonać je zawczasu, aby uniknąć późniejszych niespodzianek. W kwestii budowy domu lepiej nie oszczędzać na wiedzy, opinia eksperta często okazuje się zbawienna w doborze odpowiednich metod i materiałów. Ekipie wykonawczej z pewnością ułatwi pracę, a użytkownikowi budynku da gwarancję stabilności na długie lata.

Related Posts