Geotechniczna prognoza zjawisk w podłożu

prognoza zjawisk

Geotechniczna prognoza zjawisk w podłożu pomaga ustalić jakość podłoża gruntowego pod względem wytrzymałościowym. Jest to szczególnie istotne przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Poniżej prezentujemy kilka istotnych zjawisk, które można wyczytać z tej prognozy.

Konsolidacja

Jest to zjawisko polegające na zagęszczeniu gruntu pod obciążeniem własnym lub zewnętrznym. Wpływ na nią mają: zmniejszanie się przestrzeni porowej, a zatem jednoczesne zmniejszanie objętości gruntu oraz dyssypacja wody. Grunty charakteryzujące się małą ściśliwością, na przykład zagęszczone piaski, mają dość małe i szybkie zmiany porowatości. Inaczej jest w przypadku gruntów o dużej ściśliwości, takich jak miękkoplastyczne grunty spoiste czy grunty organiczne takie jak torfy i namuły – z racji, że pory gruntowe są zazwyczaj wypełnione wodą, przebieg konsolidacji jest bardzo powolny.

Szkody górnicze

Na tego typu szkody są narażone grunty znajdujące się w pobliżu zakładów górniczych. Na skutek głębokich robót, może dojść do zmian w gruntach, a w efekcie do odchylenia budynków się na niej znajdujących. Co istotne, można domagać się odszkodowania oraz zlecić naprawienie szkody zewnętrznej firmie.

Osiadanie

Ten proces polega na powolnym ruchu gruntu, w wyniku którego powierzchnia terenu zostaje obniżona aż do powstania niecki. Zwykle to zjawisko ma miejsce pod wpływem kompakcji, czyli zbyt dużego ciężaru warstw znajdujących się powyżej, obniżenia poziomu wód gruntowych, wymycia materiału leżącego poniżej, robót górniczych czy zbyt dużego ciężaru obiektów budowlanych. Osiadanie może przyjąć kilka postaci, takich jak: spełzywanie, czyli powolny, lecz stały ruch elementów znajdujących się na zboczach, który sięga płytko; spływy – przesycone elementy spływają zboczem tworząc błoto czy staczanie – oznaczające spadek stałych elementów takich jak grudy ziemi czy kamienie.

Zmiany stosunków wodnych

Stosunki wodne w gruntach mogą ulec zmianie na skutek procesów naturalnych, takich jak na przykład zmiany klimatyczne lub w wyniku działalności człowieka. Bezpośrednio z tym procesem wiążą się przerzuty wody pomiędzy dorzeczami, długotrwała eksploatacja wód podziemnych, a także odwadnianie czy pobory i zrzuty wody. Pośredni wpływ na zmiany stosunków wodnych mają również prace melioracyjne, zabiegi agrotechniczne, a także budowa zbiorników retencyjnych, urbanizacja terenu lub zasadnicza zmiana sposobu użytkowania gruntu.

Ekspansywność gruntu

Ekspansywność gruntu polega na zmianie jego objętości pod wpływem zachodzących zmian w wilgotności naturalnej. I tak gdy wilgotność wzrasta, grunty te pęcznieją, natomiast przy jej spadku dochodzi do zjawiska ich kurczenia się. Takimi właściwościami charakteryzują się grunty o dużej spoistości, które zawierają w sobie dużo cząstek iłowych, a także minerałów z grupy smektytu. Warto zatem zauważyć, że ekspansywność podłoża zależy nie tylko od czynników zewnętrznych, lecz także od jego cech materiałowych.

Dobrze zrobiona geotechniczna prognoza zjawisk w podłożu pozwala na zbadanie jakości gleby i określenie, czy której z wymienionych wyżej zjawisk może wystąpić na tym właśnie terenie.