Dokumentacje geotechniczne – rodzaje i charakterystyka

W skład dokumentacji geotechnicznej wchodzą najpotrzebniejsze analizy i pomiary do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu. Są one szczególnie istotne, kiedy grunt pod planowaną inwestycję jest niepewny. Dzięki odpowiednim badaniom geotechnicy są w stanie zaplanować etapy budowy oraz oszacować bezpieczeństwo podczas prac budowlanych.

Dokumentacja geotechniczna a geologiczna

Mimo, iż dokumentacja geotechniczna i geologiczna dotyczą różnych obszarów, bardzo często są ze sobą mylone. Dokumentacja geologiczno-inżynierska działa przede wszystkim w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze i skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu podłoża pod kątem inżynierskim w oparciu o założenia historii geologicznej regionu. Natomiast dokumentacja geotechniczna zawiera wyniki badań podłoża gruntowego do celów wykonania czy projektowania konstrukcji budowlanych, dróg, kolei itd. funkcjonuje w oparciu o Prawo budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia.

Opinia geotechniczna 

Opinia geotechniczna jest to podstawowe opracowanie sporządzane praktycznie dla każdego obiektu budowlanego, które składa się z dwóch części. Pierwsza, graficzna zawiera mapy lokalizacyjne punktów badawczych, przekroje geotechniczne, tabele parametrów geotechnicznych przewiercanych gruntów itp. Druga część – opisowa zawiera dane na temat poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego oraz wszechstronny opis poszczególnych warstw podłoża. Opinia jest dokumentem, który we wczesnej fazie prac budowlanych pozwala zaplanować dalszy ciąg prac terenowych.

Dokumentacja badania podłoża gruntowego 

Dokumentacja badania podłoża gruntowego składa się z kilku etapów: badania wstępne, dzięki którym ustala się lokalizację i plan budowli, badania do celów projektowych oraz kontrola oraz monitoring. Wybór poszczególnego badania zależy do lokalizacji i przewidywanego rodzaju budowli. Ich wyniki potrzebne są do opisania warunków w podłożu, które istotne są dla planowanych prac. Pomagają także we wszystkich stadiach budowy. Informacje otrzymane z badania mówią m.in o bezpieczeństwie w odniesieniu do stanów granicznych. np. poślizg mas gruntowych i skalnych.

Przestrzeganie procedur, które finalnie składają się na kompletną dokumentację geotechniczną, jest kluczowe do zachowania odpowiedniej kolejności prac budowlanych i bezpieczeństwa wykonawców. Zadbanie o każdy element procesu konstrukcji na pewno zaowocuje bezusterkowym funkcjonowaniem obiektu.

 

Related Posts