Dokumentacje geotechniczne – rodzaje i charakterystyka


W skład dokumentacji geotechnicznych wchodzą najpotrzebniejsze analizy i pomiary podłoża gruntowo-wodnego do zaprojektowania odpowiednich rozwiązań fundamentowych. Badania te są szczególnie istotne, kiedy grunt pod planowaną inwestycję jest niepewny. Dzięki odpowiednim badaniom projektanci są w stanie zaplanować etapy budowy oraz oszacować bezpieczeństwo podczas użytkowania obiekt
u.

Dokumentacja geotechniczna a geologiczna

Mimo, iż dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie dotyczą różnych obszarów, bardzo często są ze sobą mylone. Dokumentacja geologiczno-inżynierska poza wynikami badań podłoża gruntowego skupia się na opisywaniu i badaniu zjawisk geologicznych, np. osuwiska. Działa ona przede wszystkim w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze. Natomiast dokumentacje geotechniczne zawierają przede wszystkim wyniki badań podłoża gruntowego do celów wykonania czy projektowania konstrukcji budowlanych, dróg, kolei itd. funkcjonuje w oparciu o Prawo budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Studium wykonalności i opinia geotechniczna

Te dwa elementy składają się na początkową dokumentację geotechniczną. Studium wykonalności oznacza ocenę i analizę projektu pod kątem jego prawdopodobieństwa wykonania oraz określa potencjalne zasoby materiałów potrzebnych podczas budowy. Studium zawiera także badania konsumenckie i analizy rynkowe, które w początkowej fazie projektu są w stanie przesądzić o wielu kwestiach na potrzeby konsumentów. Na wczesnym etapie informują one o potencjalnych stratach i zyskach. Opinia geotechniczna jest bardziej zaawansowaną i szczegółową dokumentacją, dodatkowo składa się z dwóch części. Pierwsza część – opisowa zawiera dane na temat projektowanej inwestycji, ogólny opis budowy geologicznej, dane odnośnie poziomu wód gruntowych oraz wszechstronny opis poszczególnych warstw podłoża. Część druga, graficzna zawiera mapy lokalizacyjne punktów badawczych, przekroje geotechniczne, tabele parametrów geotechnicznych przewiercanych gruntów itd.

Opinia jest dokumentem, który we wczesnej fazie prac budowlanych pozwala zaplanować dalszy ciąg prac terenowych.

Dokumentacja badania podłoża gruntowego

Dokumentacja badania podłoża gruntowego składa się z kilku etapów: badania wstępne, dzięki którym ustala się lokalizację i plan budowli, badania do celów projektowych oraz kontrola oraz monitoring. Wybór poszczególnego badania zależy do lokalizacji i przewidywanego rodzaju budowli. Ich wyniki potrzebne są do opisania warunków w podłożu, które istotne są dla planowanych prac. Pomagają także we wszystkich stadiach budowy. Informacje otrzymane z badania mówią m.in o bezpieczeństwie w odniesieniu do stanów granicznych. np. poślizg mas gruntowych i skalnych.

Przestrzeganie procedur, które finalnie składają się na kompletną dokumentację geotechniczną, jest kluczowe do zachowania odpowiedniej kolejności prac budowlanych i bezpieczeństwa wykonawców. Zadbanie o każdy element procesu konstrukcji na pewno zaowocuje bezusterkowym funkcjonowaniem obiektu.

Related Posts