Czynniki, które aktywują ekspansywność podłoża

ekspansywność

Podejmując decyzję o zakupie działki budowlanej lub budowie domu warto jest przyjrzeć się podłożu, na którym ma powstać dany obiekt. Niektóre z nich są bowiem bardziej podatne na ekspansywność, co może być przyczyną poważnych problemów w przyszłości.

Stopień rozdrobnienia materiału gruntowego

Ekspansywność czyli pęcznienie gruntów to proces polegający na zwiększeniu objętości oraz zmniejszeniu ich spójności na skutek pochłaniania wody. O takiej właściwości decyduje przede wszystkim ich zdolność do zmian swoich rozmiarów w warunkach wahania się poziomów wilgoci. Jednym z głównych czynników warunkujących występowanie tej cechy jest stopień rozdrobnienia materiału gruntowego.

Generalnie, im drobniejsze jest uziarnienie danego podłoża, tym większe pęcznienie w nim zajedzie. W związku z tym gruntami łatwiej ulegającymi pęcznieniu będą iły czy gliny ciężkie, natomiast grunty piaszczyste czy piaszczysto-gliniaste prawie w ogóle go nie wykażą.

Zmiany wilgoci gruntów

Znamienny wpływ na powstawanie procesu pęcznienia ma stopień wilgotności gruntów. Zawilgocenie może wystąpić w wyniku zjawisk atmosferycznych np. ulewnych deszczy, oddziaływania roślinności czy zmiany lokalnych stosunków wodnych podczas wykonywania danego projektu budowlanego. Siła ich wpływu będzie jednak różna w zależności od struktury danego gruntu.

Warto również zaznaczyć, że szczególne znaczenie dla ekspansywności podłoża mają okresowe zmiany wilgoci, podczas których obserwujemy cykl suszenia i nawilżania. Z uwagi na regularność danego zjawiska, wskaźnik pęcznienia wzrasta wraz z każdym następującym okresem.

Wpływ systemu korzeniowego drzew

Kupując działkę budowlaną należy mieć świadomość komplikacji, które mogą powstać z powodu blisko zlokalizowanego systemu korzeniowego drzew. W okresie wegetacyjnym, rośliny te pobierają wodę z podłoża i w rezultacie wysuszają je, prowadząc do tak zwanego osiadania, czyli powolnego procesu obniżenia się powierzchni terenu.

Ze względu na nadmierną eksploatację gruntów przez systemy korzeniowe, naruszana jest również struktura ich spoiwa. W związku z tym, w okresie zimowo – wiosennym, podczas masowych roztopów, infiltracja wody w głąb ziemi jest zdecydowanie łatwiejsza, a to aktywuje jej ekspansywność.

Z problemem tym zmaga się naprawdę wiele osób. Obiekty zlokalizowane na tego typu gruncie często niszczeją i ulegają pionowemu przemieszczeniu. Świadomość zjawiska i jego skutków jest zatem ważna – pozwala bowiem zminimalizować ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji o budowie obiektu na niewłaściwym gruncie oraz niwelować jego konsekwencje.