Badanie zanieczyszczenia środowiska gruntowego

środowisko gruntowe

Pracę geologa kojarzy się zwykle z rozpoczęciem budowy, przed którym to należy zbadać właściwości gruntu stanowiącego podłoże dla mającego powstać budynku. To oczywiście prawda, jednak na tym nie kończy się zakres obowiązków w tej branży. Z eksperckiej wiedzy geologów i geotechników korzysta się także wtedy, gdy trzeba zbadać zanieczyszczenie wody i gruntu. W jakim celu przeprowadza się takie analizy?

Po co badać zanieczyszczenie?

Jest to wymóg konieczny do zrealizowania w przypadku chęci wykonania rekultywacji gruntów, wpływu budynków i instalacji na środowisko oraz wykorzystywaniu do budowy nasypów gruntów antropogenicznych. Należy zwrócić się do firm geologicznych także w przypadku, kiedy chce się rozpocząć budowę na terenach poprzemysłowych czy wykorzystać osady z takiego obszaru do jakichś celów.

Jak przebiega badanie?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 5 września 2016 roku w czasie badań należy dokonywać analizy zanieczyszczenia wód i gruntów w pięciu etapach, których przebieg dokładnie określono w dokumencie.

Pierwszy z nich polega na ustaleniu jaki rodzaj działalności mógł ewentualnie przyczynić się do spowodowania zanieczyszczeń gleby oraz wód gruntowych. W drugim tworzy się listę uwzględniającą wszystkie substancje wysokiego ryzyka, których wykrycia można spodziewać się na danym obszarze. W trzecim kompletuje się informacje i dokumenty przydatne do oceny zagrożenia, a kolejnym krokiem jest analiza wszystkich aspektów koniecznych do przeprowadzenia wstępnych badań i wykonanie ich.

Tutaj istotny będzie podział gruntów, które ze względu na różne czynniki usystematyzowano w czterech grupach. Dla przykładu: obszary przeznaczone pod budowę mieszkań znajdują się w grupie pierwszej, a tereny komunikacyjne i przemysłowe zaliczono do czwartej. W tym momencie trzeba ustalić dokładny schemat miejsc, z których będą pobierane próbki – ich liczba zależy od powierzchni terenu i może wynosić od 1, na obszarach liczących maksymalnie 0,05 ha, do 10 sekcji w przypadku ziemi mającej do 10 ha. Każda z nich ma co najmniej 15 punktów pobrań, które po zmieszaniu dają pojedynczą próbkę obrazującą zanieczyszczenie gleby na całym terenie. W przypadku tej metody ziemię pobiera się na głębokości 0.25 m ppt. Zdarza się jednak, że takie powierzchniowe badanie nie będzie wystarczające – wówczas próby pobierane są nawet z 5 metrowej głębokości w przypadku gruntów nasypowych. Pod koniec tego etapu powinno się skonfrontować otrzymane wyniki z dopuszczalną zawartością badanych substancji.

Dopiero potem wykonuje się badania szczegółowe będące piątym etapem procedury. Te jednak wcale nie muszą zostać wykonane, o ile w poprzednim kroku nie wykazano występowania substancji szkodliwych. Jeśli jednak stało się odwrotnie, to należy zaplanować badania szczegółowe i wykonać je. Wnioski powinny zaprezentować zasięg zanieczyszczeń uwzględniony na mapce, która pokazywać będzie również ich granice. Ponadto w dokumentacji musi znaleźć się analiza zbieżna z tą wykonaną na etapie czwartym.

Może okazać się, że teren przeznaczony pod budowę ze względu na bliskość placówek przemysłowych lub inne czynniki będzie skażony substancjami przyczyniającymi się np. do niszczenia betonowych i stalowych elementów budowy. Z tego powodu, a także w celu ustalenia wpływu inwestycji na środowisko, warto wykonać badanie zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby. Okazuje się bowiem, że dzięki niemu można uniknąć nieplanowanych kosztów i przyszłych problemów wynikających z zanieczyszczenia terenu szkodliwymi substancjami.

Related Posts