Badanie przepuszczalności wody przez beton

Wodoszczelność betonu

Dzięki dużej dostępności zaawansowanych technologii chemicznych i budowlanych możliwe jest tworzenie obiektów architektonicznych o wysokiej wytrzymałości. Przed oddaniem danego budynku do użytkowania warto jednak skorzystać z nowoczesnych metod i sprawdzić, czy jego fundamenty posiadają odpowiednie właściwości. Na czym polegają badania przepuszczalności wody przez beton?

Po co badać przepuszczalność wody przez beton?

Szczegółowe badania wodoszczelności betonu pozwalają całkowicie wyeliminować lub znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych awarii wewnątrz konkretnego obiektu. Niska przepuszczalność wody jest bowiem niezbędną właściwością materiałów budowlanych wykorzystywanych do tworzenia fundamentów i ścian domów. Wytrzymałość betonu to gwarancja odpowiedniego wykonania projektów wielu typów budownictwa, w tym przede wszystkim budownictwa hydrotechnicznego, gdyż odporność na działanie korozji chemicznej jest bardzo ważna w warunkach o podwyższonym stopniu oddziaływania wody.

Co decyduje o wodoszczelności betonu?

Według wyników przeprowadzonych analiz, istnieje przynajmniej kilka czynników decydujących o wodoszczelności betonu. Spośród nich, jednym z ważniejszych jest typ wykorzystanego cementu, uzależniony od zastosowanego składu chemicznego. O odporności na działanie wody w sposób szczególny przesądza rodzaj i ilość domieszek w betonie, między innymi dodatków mineralnych, czy też środków do powlekania zatrzymujących cząsteczki cieczy. Poza tym, na wytrzymałość betonu wpływa również przebieg hydratacji cementu, poziom zagęszczenia i mikrokapilary w twardniejącym zaczynie. W konsekwencji, o stopniu wodoszczelności (oznaczanym w przedziale od W2 do W12) decyduje zmniejszenie porowatości mieszanki, wyeliminowanie tworzenia się spękań oraz właściwy dobór składników.

Badania technologii betonu

Aby sprawdzić, czy betonowa konstrukcja budynku lub innego obiektu architektonicznego będzie w pełni odporna na działanie wody, najlepiej poprosić o pomoc specjalistów. Geotechnicy posiadają uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają skuteczne przeprowadzenie badań z zakresu technologii betonu, kruszyw, czy mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonywane analizy mieszczą się w ramach określania wytrzymałości betonu na przepuszczalność wody (według PN-88/B-06250), sprawdzania jego nasiąkliwości, a także mrozoodporności. Podczas badania przygotowane próbki obserwuje się pod kątem oddziaływania cieczy na strukturę betonu, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającego się ciśnienia wody.

Wodoszczelność betonu jest jedną z jego kluczowych właściwości, która przesądza o wytrzymałości całej konstrukcji budynku. Na stopień przepuszczalności wody wpływają głównie rodzaj zastosowanego cementu oraz przebieg procesu hydratacji. W celu określenia wytrzymałości betonu, w laboratorium budowlanym wykonuje się specjalistyczne, profesjonalne badania pobranych próbek.